Regijska pisarna OKS-ZŠZ

Nahajate se tukaj

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo vodstvo OKS-ZŠZ vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in spodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana.

Nosilke regijskih pisarn OKS-ZŠZ so pooblaščene občinske športne zveze. Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ, med njimi je tudi Regijska pisarna Murska Sobota.

Regijske pisarne so prevzele vlogo aktivnega partnerja pri uresničevanju strategije OKS-ZŠZ na lokalni ravni, in s svojim delovanjem sledijo sledečim programskim ciljem:

 • povečati število udeležencev v športnih programih v regiji;
 • vzpostaviti ali povečati obseg svetovalnih ur za zveze, društva, strokovne delavce, športnike v regiji;
 • povečati obseg sredstev za šport v regiji (vir: LPŠ občin; razpisi na nacionalni ravni: MJU, MIZŠ; EU razpisi; donacije od dohodnine; donacije pravnih oseb; sponzorstva);
 • povečati število, raznovrstnost in dvig kakovosti športnih programov, prednostno programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, športa starejših, obštudijske športne dejavnosti in športa invalidov;
 • vzpostaviti ali povečati število medregijskih športnih programov;
 • vzpostaviti ali povečati število skupnih projektov ali programov v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Paralimpijskim komitejem, občinskimi športnimi zvezami, OKS-ZŠZ, drugimi športnimi zvezami (obvezna je izvedba najmanj 20% programov ali projektov s področja promocije olimpijskih vrednot);
 • vzpostaviti ali povečati število skupnih programov v sodelovanju z drugimi področji: šport-turizem (izvajanje športne aktivnosti v turističnih centrih), šport-zdravstvo (povezovanje programov CKZ in športnih organizacij), šport-gospodarstvo (izvajanje programov na delovnem mestu), šport-šolstvo (primer: kolesarski športni dan);
 • povečati število ali povečati kakovost športnih prireditev v regiji;
 • vzpostaviti ali povečati število tečajev ali seminarjev za izpopolnjevanje znanja delavcev v športnih društvih na področju managementa športnih organizacij;
 • vzpostaviti ali izboljšati podporo prostovoljnemu delu v športu v regiji (promocija, ureditev seznama prostovoljcev, podpora pri pripravi poročil).

Nosilka regijske pisarne OKS-ZŠZ za Pomurje je:
ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA
Mladinska ulica 3
9000 Murska Sobota
T: 02 530 8050
E-pošta: murskasobota@olympic.si

Vodja regijske pisarne: Andrej Gomboši (M: 041 548 809)
Namestnik vodje: Goran Gutalj (M: 031 792 969)
Strokovni sodelavec: Jožek Špilak (M: 031 677 070)

Regijska pisarna pokriva naslednje občine:

 • Beltinci
 • Cankova
 • Črenšovci
 • Dobrovnik
 • Gornja Radgona
 • Gornji Petrovci
 • Grad
 • Hodoš
 • Kobilje
 • Križevci
 • Kuzma
 • Lendava
 • Ljutomer
 • Moravske Toplice
 • Murska Sobota
 • Odranci
 • Puconci
 • Radenci
 • Razkrižje
 • Rogašovci
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Šalovci
 • Tišina
 • Turnišče
 • Velika Polana
 • Veržej
 • Apače

Športne zveze:

 • ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI 
 • ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA
 • ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI
 • ŠPORTNA ZVEZA KUZMA
 • ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA
 • ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER
 • OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
 • ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA
 • ŠPORTNA ZVEZA PUCONCI
 • ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠOVCI​