Poročilo o delu Športne zveze v letu 2000

Nahajate se tukaj

četrtek, 25. Januar 2001

1. SKUPŠČINA

4. seja je bila 15.5. 2000 z dnevnim redom, ki je vseboval podelitev priznanj Športne zveze, poročilo so delu Športne zveze s finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora ter programskimi izhodišči Športne zveze in finančnim načrtom za leto 2000.

Dobitniki priznanj Športne zveze:

 • DAVORIN BABIČ
 • DUŠAN KOROŠAK
 • FRANC SLUGA
 • HERMAN ŠTICL
 • MIRKO UNGER
 • DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKERACIJO MURSKA SOBOTA
 • PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA
 • ŠAHOVSKO DRUŠTVO RADENSKA POMGRAD MURSKA SOBOTA
 • KARATE KLUB MURSKA SOBOTA

Priznanja zaslužnim športnim delavcem ter društvom in klubom.

2. PREDSEDSTVO

Predsedstvo se sestaja letno dvakrat v skladu z obstoječimi Pravili.

10. seja predsedstva je bila 29. 2. 2000, obravnavano pa je bilo finančno poročilo za leto 1999, sprejet je bil finančni načrt za leto 2000, dogovorjen je bil sklic seje skupščine.

11. seja predsedstva je bila 19.12. 2000, na njej pa je bilo obravnavan zapisnik prejšnje seje, poročilo o delu Športne zveze Murska Sobota, sprejeta so bila merila za izbor najboljših športnikov, športnic in moštev v mestni občini murska Sobota. Izbrani so bili po trije najboljši športniki, športnice in moštva v mestni občini za leto 2000.

3. ŠPORTNI KLUBI IN DRUŠTVA TER DRUGI IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV

Po zadnjih zbranih podatkih so v Mestni občini Murska Sobota naslednji športni klubi in društva ter drugi izvajalci športnih progarmov, ki skrbijo za ponudbo raznoterih oblik dejavnosti in aktivnosti:

Št.klubov Članstvo
1. MOŠTVENI ŠPORTI 13 94
2. POSAMIČNI ŠPORTI 26 872
3. ŠPORTNA REKREACIJA 38 2789
Skupaj 77 4555

- podatki prejeti ob dostavi programov za leto 2000

4. PRAVILNIK ZA VREDNOTENJE ZA ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI

MURSKA SOBOTA JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2001 FUNDACIJA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

V letošnjem letu je bil na mestnem svetu sprejet Pravilnik za vrednotenje športnih programov v mestni občini Murska Sobota. Pravilnik prinaša merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenje za sofinanciranje programov športa.

Koncem letošnjega leta je že izšel javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov za leto 2001, objavljen je bil v Soboških novinah, najde se pa tudi na naših spletnih straneh.

Tudi Fundacija za sofinaciranje športnih programov v R Slovenije je pripravila razpis. Na razpis se bodo prijavili: Komunala Murska Sobota za nabavo stroja za drsališče v Murski Soboti, Kegljaški klub Radenska Murska Sobota za rekonstrukcijo kegljišća v Radencih, ki ga ima v najemu, osnovna šola III Murska Sobotas za ograjo okoli zunanjih šolskih športnih igrišč, za sredstva pa bo kandidiral tudi ŠNK Mura iz Murske Sobote - vse naštete prijave bodo za investicije, za sofinanciranje nogometne šole pa se poteguje tudi ŠNK Mura.
Vsem navedenim je bila nudena strokovna pomoč.
Kot je znano so bila za letošnjo leto sredstva iz Fundacije namenjena za Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota, ki je preplastilo zunanja igrišča in okoli njih napravilo novo ograjo, Osnovni šoli II, ki je uredila del atletskih naprav ob šoli, ter Aeroklubu Murska Sobota za hangar.

5. ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA NA INTERNETU

http://www.sz-ms.si

V Športni zvezi Murska Sobota si prizadevamo, da vsako leto ponudimo boljše pogoje v športni dejavnosti. Naša osrednja naloga ob tem pa je tudi ta, da načrtno spremljamo potek dejavnosti in to na vseh ključnih področjih: športni rekreaciji, šolskem športu in tekmovalnem, oz, vrhunskem športu.

Na posebnem programu vodimo vso članstvo v klubih , društvih in zvezah naše mestne občine, seveda po podatkih, ki nam jih posredujejo izvajalci.

Posebna pozornost pa je namenjena predstavitvi na Internetu in sicer:

 • vadbi,
 • izvajalcem,
 • strokovnim kadrom,
 • prireditvam,
 • športnim objektom,
 • rezultatom.

S tako predstavitvijo je vsem udeležencem v športu ponujena vrsta podatkov.

6. DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

Delavske športne igre so ena izmed stalnih oblik, ki jih izvaja naš odbor. V začetku tega leta smo v posebnem biltenu in na zaključni prirediti razglasili najboljše v naslednjih športnih panogah: mali nogomet, odbojka, košarka, streljanje, keglanje, tenis in namizni tenis, šah, športni ribolov in pikado. Sodelovalo je 23 ustanov s 573 udeleženci.
Za Delavske športne igre v letu 2000 smo pripravili razpis v mesecu ferbruarja in vsa tekmovanja potekajo in so pred zaključkom.

7. AKCIJA NAUČIMO SE PLAVATI

V R Sloveniji je akcija učenja plavanja dobro zastavljena, tudi v naši mestni občini si prizadevamo, da načrtno odpravljamo plavalno nepismenost. Tudi preverjanje znanja plavanja poteka po šolah. Veliko vlogo pri tem odigrajo predvsem športni pedagogi. Tudi sami skrbimo za to dejavnost z organiziranim plavanjem med letom v zimskem bazenu v Radencih in poleti na letnem kopališču. Število vključenih je čez 800 udeležencev, razdeljeno pa bilo tudi 335 različnih priznanj in značk za učenje plavanja.

8. PROMOCIJSKA PRIREDITEV - VODA ZA VSE

VODA ZA VSE - skupen projekt Zavoda za šport Slovenije,Ministrstva za šolstvo in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije s pomočjo lokalnih skupnosti v našem primeru Mestne občine Murska Sobota.
Namen projekta je bil predstavitev pomena plavanja z različnih vidikov, prikaz aktivnosti v vodi in ob njej. Akcija bi naj pripomogla tudi k zmanjšanju plavalne nepimsenosti, ki je še prisotna, čeprav so pripravljeni različni programi.
Promocijska prireditev je bila organizirana na mestnem kopališču v Murski Soboti - 15. Junija, za vse udeležence je bil zagotovljen brezplačen obisk. Pripravili smo pester program dejavnosti s strani naših izvajalcev: plavalcev, potapljačev, kajakašev in kanuistov, Zavod za šport pa je pripravil vrsto spremljajočih aktivnosti. Prireditev je lepo uspela, udeležba pa je bila zadovoljiva!

9. OBČINSKI KROS IN KROS OBČINSKIH REPREZENTANC ZA POKALE DELA

Občinski kros smo izvedli v mestnem parku s 150 udelečenci, prišle so osnovne in srednje šole - tudi iz drugih občin. Najboljši trije z občinskega prvenstva so prejeli kolajne in so sestavljali reprezentanco mestne občine na krosu za pokale Dela v Velenju. Naša reprezentanca je osvojila 4. Mesto, po lanskem odličnem dosežku, ko smo bili tretji!

10. ULIČNI TEK 17. OKTOBER - SPOMINSKI DAN

Letos smo izvedli če 35. Ulični tek okoli spomenika zmage, ki ga pripravljamo vsako leto ob spominskem dnevu - prazniku nekdanje velike občine, ob sodelovanju Združenja atletskih sodnikov in Atletskega kluba Pomurje. Udeležba šolskih ekip je bila standardna, sodelovalo je 120 udeležencev, posebej kvalitetno pa je bilo zastopstvo na teku članov.

11. OLIMPIJSKA KARTICA

Olimpijska kartica ponuja vrsto športnorekreativnih prireditev, popuste pri nakupu dnevnih smučarskih kart, aktivne športne oddihe, nakup športne opreme, zavarovanje ... V naši sredini se je uveljavila tudi zaradi tega ker odpira vrata atletskega šolskega stadiona ob OŠ I v Murski Soboti in jo koristijo tudi ljubitelji teka, v letošnjem letu smo jih izdali 14.

12. REKREACIJA 2000

Kot že nekaj let doslej smo se v akcijo Rekreacija 2000 - živimo zdravo za zabavo, ki jo pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport, vključili tudi letos z nekaj prireditvami in programi vadbe. Vključili so se Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota, Športno društvo Pomurje, Hokejski klub Murska Sobota, Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota, Potapljaško društvo Murska Sobota, Šahovsko društvo Radenska Pomgrad, Planinsko društvo Matica Murska Sobota in Športna zveza Murska Sobota. Sodelovali smo tudi na tiskovni konferenci, ki je bila pripravljena v sejni sobi mestne občine Murska Sobota.
Mestna občina je v akciji sodelovala tudi z jumbo plakati. Osnovni namen akcije je bil predvsem ta, da se izvajalci predstavijo s svojimi programi in s ponudbo privabijo stare in nove udeležence in to za določene ciljne skupine

13. ŠPORTNI PROGRAMI

Izvajamo oba športna programa: Zlati sonček in Krpan. Prav program Zlatega sončka je v vrtcih našel vso podporo. 42o knjižic je bilo razdeljeno v letošnjem letu in 327 kolajn in priznanj, v obdobju 1996-2000 skupno 2853 knjižic.
Manj uspešen pa športni program Krpan, ki je namenjen 3.,4.in 5. razredu osemletke, oz. 4.,5. in 6. razredu devetletke. V letošnjem letu je bilo izdano 214 knjižic, 568 medalj in 77 diplom.

14. ŠOLSKI ŠPORT

Že nekaj let deluje v okviru Športne zveze Murska Sobota področni center za šolska športna tekmovanja, ki je direktno povezan z odborom za šolska športna tekmovanja ministrstva za šolstvo in šport. Letos je bil izpeljan dogovor o nabavi računalnika za te potrebe, sredstva pa sta zagotovila Zavod za šport Slovenije in Olimpijski komite Slovenije. Na ta način se je pisarna Športne zveze dodatno opremila in ob lastnih vlaganjih v tiskalnik, skener in fotokopirni stroj, dodatni posodobila našin poslovanja. Pripravlja se enoten informacijski sistem, prvi seminarji so že potekali, delo na področju šolskih športnih tekmovanj bi pa enostavneje in hitreje steklo.

Številni mladi tekmuje v številnih športnih panogah in to na vseh osnovnih in srednjih šolah v mestni občini Murska Sobota kar predstavlja najobširnejši in najbolj množičen tekmovalni sistem.

Atletska tekmovanja mladih so vedno zanimiva

15. UPORABA ŠPORTNIH DVORAN IN TELOVADNIC

V Športni zvezi razporejamo termine za vadbo in treninge v športni dvorani Osnovne šole I, športni dvorani Osnovne šole III in telovadnici Osnovne šole II. Na razgovorih s koristniki in pa tudi vodstvi šol pripravimo urnike treningov in programe tekmovanj. V letošnjem letu je prišlo koncem tega leta do renoviranja parketa v dvorani Osnovne šole I, kar je povzročilo precej težav. Vsi izvajalci programov pa so prerazporejanje urnikov in terminov dobro in z razumevanjem sprejeli. Program aktivnosti v telovadnici Osnovne šole Bakovci še nismo uspeli uskladiti. V dvorani Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti pa je le namizni tenis.

16. KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI V LETU 2000

Sezname kategoriziranih športnikov objavlja Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zveze, oz. njegov odbor za vrhunski šport. Kategorizacija nastane na podlagi veljavnih kriterijev, prijave pa pošiljajo nacionalne panožne zveze. Lista izide trikrat letno, v spodnji tabeli pa je primerjava števila športnikov v začetku in ob koncu tega leta.

januar 2000 december 2000
1. atletika 2 3
2. kick boxing 1
3. nogomet 1 19
4. judo 1
5. namizni tenis 9
6. košarka 2 1
7. odbojka 3 2
8. kajak kanu 2 2
9. hitrostno rolanje 2 1
10. rokoborba 3
11. karate 8 6
12. strelstvo 4 6
13. triatlon 1
14. letalstvo 1
Skupaj: 36 42

Vrhunski dosežki - kanuist Borut Horvat

17. DOM PARTIZAN

Dom Partizan je že vrsto let shajališče soboških športnikov, saj je v dvorani za vadbo, dvorani za judo in rokoborbo, strelišču in trimskem kabinetu redno organizirana vadba in treningi, na zunanjih površinah pa potekajo športnorekreativne dejavnosti v malem nogometu, košarki, rokometu in odbojki. Društvo pa goji predvsem vadbo za različne starostne skupine od najmlajših do upokojencev, športno ritmiko,gimnastiko,aikido in od jeseni hokej na travi.Z oktobrom je v dvorani tudi baletna šola. Ocenjujemo, da je v redno dejavnost vključeno čez 530 udeležencev.

V letošnjem letu je Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota, ki je upravljalec doma Partizan, praznovalo 80. obletnico društva, hkrati tudi 80. obletnico organiziranega športa v mestu Murska Sobota. Ob tej priložnosti je bila pripravljena slavnostna akademija z bogatim programom z nastopom cicibanov soboških vrtcev, članov društva in nastopom vrhunskih gimnastičarjev in športne ritmike.

Izšla je tudi knjižica g. Hermana Šticla: ZGODOVINA TELOVADNEGA DRUŠTVA SOKOL MURSKA SOBOTA, v izdaji Športne knjižnice št. 10, ki jo izdaja Športna zveza Murska Sobota.

Prav vzporedno z vsemi aktivnostmi pa so potekala prizadevanja, da se uredi status doma z lastnikom Športno unijo Slovenije. Dobro organiziran sestanek med Društvom, Športno unijo in županom je dal konkretne rezultate, saj potekajo zadnja prizadevanja pred podpisom pogodbe o lastništvu doma. Po pogodbi bi 80% lastnik postalo soboško Društvo za športno rekreacijo, 20% delež pa bi ostal v lasti Športne unije Slovenije Ljubljana.

V vse dejavnosti, ki se odvijajo vzporedno z domom Partizan in dejavnostjo Društva za športno rekreacijo, je vključena Športna zveza Murska Sobota, ki ima poslovne prostore v domu.

Dogovorjene so naloge, da Športna zveza skrbi za funkcionalno dejavnost doma in zagotavlja sredstva za del kurjave, elektriko, komunalne storitve, zavarovanje objekta ter tekoča popravila.

V letošnjem letu so bila opravljena naslednja dela: pleskanje v skupnem znesku SIT 1.254.203,00 , popravila vodovoda in centralne kurjave v znesku SIT 46.321,00, popravila stekel in namestitev ogledal za vadbo baleta SIT 141.967,00. Pripravili smo ustrezen prostor za arhiv in ga primerno uredili.
Razširjeni so bili poslovni prostori za Medobčinsko nogometno zvezo, ureja pa se skupna pisarna za poslovanje klubov in zvez.

Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota je kandidiralo na Fundaciji za financiranje športnih organizacij za ureditev ograje na zunanjih površinah in preplastitev asfaltnih površin.
S sredstvi Fundacije in Mestne občine je naložba uspela in danes imamo lep in urejen objekt, investicija pa je znašala okoli 7 milj. SIT. Društvo pa je poskrbelo za številne druga popravila, kot so razsvetljava v dvorani, ureditev ravnih površin nad trimskim kabinetom ter številnimi drugimi vzdrževalnimi delo. Številna dela, ki so bila opravljena s strani Društva in Športne zveze so bila nujna glede na zahteve inšpekcijskih služb.

S koristniki doma Partizan sta bila opravljena dva razgovora. Vsi so dobronamerno sprejeli vse pobude in tudi prispevali del sredstev Društvu za športno rekreacijo Murska Sobota za vzdrževalna dela in kurjavo.

Prav prizadevanju Društva za športno rekreacijo Murska Sobota in Športni zvezi Murska Sobota gre zasluga za posodobitev doma in ureditev vseh površin za normalno uporabo.

18. NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI, ŠPORTNICE IN MOŠTVA V LETU 2000

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je opravilo izbor najboljših športnikov, športnic in moštev v letu 2000, na podlagi meril, ki so bila sprejeta na 11. seji predsedstva. Priznanja so bila podeljena 27. 12. 2000, vse udeležence in dobitnike priznanj pa je sprejel župan mestne občine g. Anton Slavic.

ŠPORTNIKI:

1. mesto:
Borut Horvat, član Kajak kanu kluba Mura iz Kroga: Dobitnik bronaste kolajne v Franciji na svetovnem prvenstvu v spustu med ekipami, kot član slovenske reprezentance, med posamezniki je bil šesti in je tudi državni prvak v kanuju enosedu.

2. mesto:
Boštjan Maček, član strelskega društva Štefan Kovač Murska Sobota: V avstrijskem Hintenbergu je izboljšal dva državna rekorda v streljanju na umetne golobe z rezultatom 122 in 146 zadetkov, je pokalni prvak Slovenije, žal pa je državni rekord dosegel prepozno, da bi sodeloval tudi na olimpijskih igrah v Sydneyu.

3. mesto:
Andrej Tot, Član Odbojkarskega kluba Pomurje Murska Sobota: Kot član slovenske mladinske reprezentance je uspešno igral na Slovaškem na kvalifikacijskem turnirju za nastop na evropskem prvenstvu in tudi na evropskem odbojkarskem prvenstvu v Italiji.Skupno ima v letu 2000 14 nastopov za reprezentanco.

ŠPORTNICE:

1. mesto:
Sonja Roman, članica Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota: Čeprav je študentka v Ljubljani nastopa za domači atletski klub, je državna članska prvakinja Slovenije v tekih na 8000 in 1500 metrov ter zmagovalka krosa za pokal Dela.

2. mesto:
Maja Uršič, članica judo kluba Murska Sobota: Zmagovalka je bila na številnih mednarodnih tekmovanjih v Avstriji na Hrvaškem in v Sloveniji, je pa tudi državna prvakinja v svoji starostni kategoriji deklet.

3. mesto:
Jasna Šantavec, članica Roler kluba Murska Sobota: Je državna in pokalna prvakinja na kratkih in dolgih progah ter najuspesnejša slovenska tekmovalka na maratonu hitrostnih rolerjev v Avstriji.

MOŠTVA:

1. mesto:
Mladinska ekipa Športnega nogometnega kluba Mura Murska Sobota: V nogometni sezoni 1999/2000 so mladinci Mure osvojili naslov državnih in mladinskih prvakov ter drugo mesto v tekmovanju za pokal Nogometne zveze Slovenije.

2. mesto:
Strelsko društvo Mesne industrije Pomurka Murska Sobota: V sezoni 1999/2000 so strelci kot prvaki napredovali iz druge v prvo državno strelsko ligo, v svojem strelskem društvu pa imajo tudi odlično mladinsko ekipo.

3. mesto:
Košarkarski klub Radenska Creativ Murska Sobota: V minuli tekmovalni sezoni so v 1/b državni ligi igrali v končnici prvenstva med štirimi najboljšimi ekipami. Košarkarski klub Radenska Creativ pa ima tudi perspektivne mlade košarkarje, ki so uspešno nastopali tudi na mednarodnih igrah v Kanadi.

Najboljše športnice, športnike in moštva v letu 2000 je sprejel župan mestne občine Murska Sobota g.Anton Slavic