Ludvik Zelko - Dobitnik plakete Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo v športu v letu 2020

Nahajate se tukaj

sreda, 29. Julij 2020

Podeljena plaketa pomeni priznanje vsem športnikom in športnim delavcem v  Mestni občini. Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je pripravilo obrazložitev za športnega delavca Ludvika Zelka, ki je bila deležna podpore članov ustrezne komisije in mestnega sveta MO MS.  Mestna občina Murska Sobota je s tem dejanjem pokazala, da ceni športno dejavnost in delovanje vseh v tej nadvse priljubljeni družbeni dejavnosti.

Iz obrazložitve:

Ludvik Zelko s stalnim bivališčem v Ulici Prekmurske čete 2, v Murski Soboti, je rojeni Sobočanec. Športu se je zapisal že v rani mladosti. S športno dejavnostjo se je začel ukvarjati  v osnovni šoli in v telesno-kulturnem društvu Partizan. Uspešno je maturiral na soboški Gimnaziji, na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani si je pridobil višješolsko izobrazbo za področje športne rekreacije. Ves čas šolanja je bil športno aktiven skorajda v vseh kolektivnih športnih disciplinah: v II. republiški ligi je igral košarko za soboški Partizan, bil je tudi član študentske reprezentance Maribora v košarki, v nogometu je igral pri pionirjih in mladincih NK Mure, v hokeju na travi je tekmoval od republiškega ranga pa vse do zvezne lige, sodeloval na atletskih tekmovanjih, igral odbojko, rokomet in badminton. V številnih športnih panogah je bil funkcionar, opravljal strokovno delo trenerja, sodil košarko, hokej na travi in atletiko.

Svojo poklicno pot je začel leta 1966 kot učitelj tehničnega pouka in fizike na Osnovni šoli Bakovci, na kateri je bil zaposlen do leta 1970. Od leta 1970 do leta 1973 je bil upravnik v Klubu mladih v Murski Soboti. V svoj delokrog je že tedaj vključil številne športne vsebine in pritegnil mlade, ki so  tekmovali v ligah malega nogometa, odbojke, namiznega tenisa in rokometa (ž). 

Njegove organizacijske sposobnosti in strokovna znanja s področja športa so ga leta 1973 pripeljala na Občinsko zvezo za telesno kulturo, strokovna opravila je opravljal na samem začetku ustanovljenih samoupravnih interesnih skupnosti tudi na Telesnokulturni skupnosti. Za tem je strokovna opravila s področja športa, kot strokovni sodelavec in sekretar,  vse do svoje upokojitve, do leta 2009, uspešno opravljal: na Zvezi telesnokulturnih organizacij, Občini, Mestni občini in najdlje v Športni zvezi v Murski Soboti, ki je pravna naslednica vseh prej naštetih inštitucij. Delo sekretarja Športne zveze je amatersko opravljal še do leta 2016.

Velik del življenjske poti je torej preživel v športni dejavnosti: v Murski Soboti 36 let profesionalno in 7 let amatersko. Spremljal je razvoj športne dejavnosti, organiziranost ter vse pojavne oblike športa. Številne izkušnje je uporabil pri delu v različnih klubih, društvih in zvezah v Murski Soboti. Petdeset in več let svojega delovanja je vtisnil v mozaik  športnih dejavnosti. Njegovo delo je vidno v lokalni skupnosti, v pomurskem in slovenskem prostoru. S svojimi organizacijskimi prijemi in programskimi vsebinami, je bil ključen akter različnih športnih prireditev in to na vseh segmentih: šolskem športu, tekmovalnem športu in še zlasti v športni rekreaciji.

Na športno-rekreativnem področju je skrbel za organizirano dejavnost v teku, hoji, plavanju, kolesarjenju. Večina prireditev je potekala pod njegovim vodstvom, nekatere so se obdržale vse do danes. Vmesni široki delokrog v nekdanji veliki občini, pa tudi izven tega območja, mu je ponudil tudi uveljavljanje pri radenskih maratonih v teku in kolesarjenju, olimpijskem teku…Zaradi vidnega in uspešno opravljenega  strokovnega dela je bil kmalu prepoznaven v slovenskem prostoru in kot član vključen v razne organe slovenskih osrednjih športnih asociacij: predsedstva, izvršne odbore in komisije. Posebna čast za našo Pomurko regijo pa je bila, da smo imeli svojega predstavnika, Ludvika Zelka, v najvišjem strokovnem organu za področje športa: Bil je član strokovnega sveta za šport pri vladi R Slovenije. Tu si je pridobil veliko novih izkušenj in bil tekoče seznanjen z vsemi zakonskimi predpisi in novostmi. Tako je lahko uspešno servisiral in nudil strokovno pomoč članicam Občinske Športne zveze – športnim organizacijam, klubom in zvezam pri pripravi statutov, ki so morali biti usklajeni z Zakonom o športu in z Zakonom o društvih, kar je bil pogoj za vpis v register na Upravni enoti.

V šolskem športu je ves čas službovanja  vodil in koordiniral Področni center za izvajanje programov športa mladih: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja in Hura – prosti čas.

Kot dolgoletni športni delavec s svojimi nesebičnimi idejami  ima velike zasluge pri razvoju športa,  da ima danes športna dejavnost v našem mestu, vidno mesto v slovenskem prostoru, kar se odraža predvsem na investicijskem področju pridobitve športnih objektov. Že pri adaptaciji in rekonstrukciji doma Partizan leta 1975, ko je začela delovati Temeljna telesnokulturna skupnost, je imel Ludvik pomembno vlogo. Svoj prostor, čeprav še vedno utesnjen, so dobili klubi borilnih športnih veščin, strelsko društvo je dobilo strelišče. Telovadnico so koristili učenci OŠ III in Srednja zdravstvena šola. Kasneje dobi Murska Sobota prvo večjo telovadnico za potrebe Centra poklicnih šol in Gimnazije, ki je bila zgrajena iz sredstev občinskega samoprispevka in je ob pouka prostih dnevih, le kolikor je bilo možno, služila širšim potrebam izven šolskega športa. Čedalje močnejše so bile težnje po izgradnji večnamenske telovadnice. Apetiti so bili veliki, z investicijo se je bilo potrebno okviriti v finančne zmogljivosti. Svojo vlogo je morala odigrati športna stroka na čelu s strokovnim tajnikom. Odločitev je padla in zgrajena je bila večnamenska telovadnica z dimenzijami za igranje rokometa, malega nogometa, dvoranskega hokeja pri OŠ III. To je tudi  edina telovadnica v občini, ki ima za postavitev športnih orodij za tekmovanja v športni gimnastiki, vgrajene ustrezne elemente, oz. naprave..

Najbolj ugodno obdobje za investiranje v športno infrastrukturo pa je bilo obdobje od leta 1993 pa do leta 2000. Intenzivno so tekle priprave na prehod 9-letnega osnovnošolskega izobraževanja. Devetletka je terjala odpravo dvoizmenskega pouka in vzporedno s tem tudi več športnega prostora. Bilo je tudi  urejeno ugodno sofinanciranje, saj je bilo iz državnega proračuna namenjenih 50% sredstev od vrednosti  celotne investicije glede na normativno velikost objektov s spoštovanjem postavljenih standardov in normativov. Mnoge občine so to obdobje zamudile, Mestna občina pa je pričakala to obdobje pripravljena, predvsem zahvaljujoč dobro pripravljenim investicijskim programom. Ludvik Zelko je pomembno vlogo odigral pri pripravi projektov športnih objektov in se na račun nadstandardov pri gradnji telovadnic za potrebe tekmovalnega in rekreativnega športa, zavzemal, da so pri posameznih objektih bila vključena tudi dodatna sredstva športne fundacije, pri projektih je sodelovala tudi strokovna služba Direktorata za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Verjetno je prav, da pri predlogih za priznanja omenimo zaslužne ljudi, kot je eden ključnih mož, Ludvik Zelko, kajti večkrat se znamo pohvaliti, da smo občina, ki razpolaga z največ pokritega  športnega prostora na prebivalca, kar  seveda ni nič narobe, lepo pa je, da se pa vsaj omeni tudi akterje, ki so pri teh projektih imeli odgovorno nalogo in jo tudi uspešno opravili. V tem tako rekoč »zlatem obdobju« je Mestna občina pridobila telovadnice pri vseh osnovnih šolah, ki imajo status več namembnosti. Brez  teh telovadnic pri OŠ I in III  ter šolskega atletskega stadiona, Sobota ne bi imela tekmovanj v rokometu, košarki, odbojki, atletskih tekmovanj in številnih športnih ter kulturnih prireditev. Za to pa je bilo potrebno že v samem startu opraviti veliko strokovnega dela s strani Športne zveze kot krovne organizacije športnih klubov in društev kot je: izdelava urnikov za uporabo objektov na osnovi programov, priprava pravilnikov in kriterijev za vrednotenje programov, skratka potrebne je veliko koordinacije in sodelovanja.

V tem letu s ponosom praznujemo 100 let organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti in 60 letnico uspešnega delovanja Športne zveze in njenih predhodnic. Leta 1970 je društvo TVD Partizan proslavljalo svoj pol stoletni jubilej – 50 letnico plodnega delovanja. Vrhunec proslavljanja je bilo v nedeljo 21. junija z množičnimi nastopi na telovadnih površinah doma Partizan. Ob tej obletnici s bila podeljena številna priznanja takratnim akterjem telesnovzgojnih društev in klubov. Drugo 50. letno uspešnega delovanja športne dejavnosti pa je s svojim strokovnim delom in z zastavljeno strategijo pri razvoju športa v naši občini zaznamoval, Ludvik Zelko, zato  ga, kot ga je Športna zveza letos predlagala za prejemnika Plakete Mestne občine Murska Sobota.

Ludvik Zelko se je uveljavil tudi kot publicist. Tudi v tretjem življenjskem obdobju ne miruje. Na našo prošnjo in prigovarjanje se je z vso vnemo in zanosom lotil, kot avtor, priprave obsežnega Zbornika z naslovom: ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI. Uspelo mu je, Zbornik je natisnjen, predstavljen bi moral biti na prireditvi ob 100. obletnici organizirane športne dejavnosti v naši občini, ki je bila načrtovana prav ob sami obletnici, 20. februarja letos, kar pa so ukrepi v zvezi z epidemijo korona virusa to onemogočili. Zato ob tej priložnosti omenjamo, da Zbornik prinaša pregled dogajanj na športnem področju v našem mestu,  od prvih začetkov iz leta 1920 pa vse do leta 2020.  Gre za tako rekoč kronološki pregled dogajanj v prvih petdesetih letih, od leta 1920 – 1970 in drugem petdesetletnem obdobju od leta 1970 – 2020. Na osnovi njegovih dolgoletnih, bogatih poklicnih izkušenj in s pritegnitvijo mnogih športnih sodelavcev in aktivistov k sodelovanju, mu je uspelo, da je Zbornik izšel  ravno ob pravem času. Kaj takega, kot je zapisal Ludvik v svojem uvodu v Zbornik,  Murska Sobota še nima.  Celotna vsebina z avtentičnimi posnetki je izjemen prispevek k spoznavanju s preteklostjo naše športne dejavnosti v Murski Soboti.

Je pa Ludvik Zelko, kot velik poznavalec športa in številnih športnih panog v ožjem in širšem okolju, že pred to publikacijo,sodeloval pri izdaji mnogoterih športnih knjižic:

  • z novinarjem lokalnega tednika Vestnik in legendarnim nogometašem NK Mura, Ferijem Maučecem,  sta izdala dvoje knjižic: Kronološki pregled razvoja hokeja na travi v Pomurju in Zgodovino hokeja na travi v Sloveniji – hokej na travi je bil in je še popularen prav v Prekmurju, zato je tudi republiška zveza tega športa imela svoj sedež v Murski Soboti;
  • s sodelovanjem drugih avtorjev pod mentorstvom in uredništvom Ludvika Zelka je izšla tudi knjiga: Atletika v Murski Soboti;
  • v Športni zvezi je bil izdajatelj številnih tematskih vsebin s področja športnih panog v Murski Soboti in  tudi dveh strokovnih del, ki sta izšli v Športni knjižnici lokalne športne asociacije.

Za svoje delovanje v športu je Ludvik prejel številna priznanja: Bloudkovo plaketo - 2007, Plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - 2012, Plaketo Nogometne zveze Slovenije – 2007, Plaketo MNZ Murska Sobota – 2009, Plaketi Občinske zveze za telesno kulturo Murska Sobota 1967 in 1973, Diplomo ŠŠD Enotnost - Gimnazija Murska Sobota – 1973, Diplome in plakete za delo v Jugoslovanski hokejski zvezi in Zvezi za hokej na travi Slovenije, priznanja Zveze za telesno kulturo Jugoslavije, Diplomo – Mediteranske igre Split 1979, Plaketi: Maraton treh src in kolesarski maraton v Radencih, ter številna priznanja lokalnih klubov in društev…


Župan MO Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je 10. 7. 2020 – na slavnostni seji mestnega sveta ob občinskem prazniku - podelil plaketo MO MS – Ludviku Zelko (foto: Aleš Cipot)

Fotogalerija