Športna zveza Murska Sobota postala nosilka regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije

Nahajate se tukaj

petek, 12. Maj 2023

Športna zveza Murska Sobota je po dolgih letih prizadevanj končno dobila zeleno luč, da postane nosilka regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije.

Pred 19 leti, ko je OKS-ZŠZ Slovenije ustanovil Regijske pisarne, je postala nosilec regijske pisarne za Pomurje Občinska športna zveza Moravske Toplice.

Sedaj bo vodenje regijske pisarne za regijo Pomurje prevzela Športna zveza Murska Sobota.Ker so bile skoraj vse regijske pisarne locirane do sedaj v regijskih središčih, z izjemo ŠZ Žalec in OŠZ M. Toplice, se je novo vodstvo OKS-ZŠZ Slovenije na podlagi novega statuta OKS-ZŠZ Slovenije odločilo, da tudi te dve regijski pisarni prenese in dodeli športnima zvezama, ki delujeta v upravnih središčih, to je v Celje in Mursko Soboto. Regijska pisarnaŠZ-MS bo po povezovala Športne zveze Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Lendava, Ljutomer, Križevci, Gornja Radgona, Kuzma in Rogaševci.

Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ sofinancira Fundacija za sofinanciranje športnih organizacij Slovenije. Regijske pisarne so že dalj časa nazaj prevzele vlogo aktivnega partnerja pri uresničevanju strategije OKS-ZŠZ na lokalni ravni, in s svojim delovanjem sledijo programskim ciljem kot so, povečati število udeležencev v športnih programih v regiji, povečati obseg svetovalnih ur ter obseg sredstev za šport v regiji, povečati število, raznovrstnost in dvig kakovosti športnih programov, prednostno programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, športa starejših in športa invalidov, vzpostaviti ali povečati število medregijskih športnih programov, število skupnih projektov v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Paraolimpijskim komitejem, občinskimi športnimi zvezami, OKS-ZŠZ, drugimi športnimi zvezami, vzpostaviti ali povečati število skupnih programov v sodelovanju z drugimi področji, kot so šport-turizem, šport-zdravstvo, šport-gospodarstvo, šport-šolstvo, povečati število ali povečati kakovost športnih prireditev v regiji, vzpostaviti ali povečati število tečajev ali seminarjev za izpopolnjevanje znanja delavcev v športnih društvih na področju managementa športnih organizacij ter vzpostaviti ali izboljšati podporo prostovoljnemu delu v športu v regiji.

Ena od konkretnih aktivnosti za pridobitev regijske pisarne v Murski Soboti sega v leto 2018, ko je bila poslana prva resna pisna utemeljena pobuda OKS-ZŠZ, kot pooblaščenki občinskih športnih zvez. Za to, da Športna zveza Murska Sobota postane nosilka regijske pisarne, obstaja veliko utemeljenih razlogov in sicer je Mestna občina Murska Sobota edina mestna občina v Pomurju. Murska Sobota je po vseh kazalcih tudi regijsko središče Pomurja. Športna zveza Murska Sobota je številčno najmočnejša in največja športna zveza v regiji, saj je vanjo vključenih preko 60 športnih društev in različnih zvez in ima tudi najdaljšo tradicijo delovanja v Pomurju, saj je praznovala svojo 60 obletnico obstoja. V MOMS imajo svoje sedeže sledeče organizacije: Medobčinska nogometna zveza Pomurja (MNZ), Romska športna zveza Slovenije, Rokoborska zveza Slovenije, Zveza za hokej na travi Slovenije. Z vsemi naštetimi nacionalnimi oz. regijskimi organizacijami je Športna zveza M. Sobota v vsakodnevni interakciji in z njimi že vrsto let odlično sodeluje, koordinira in povezuje. ŠZ MS zelo dobro sodeluje in je tesno povezana tudi z vsemi ostalimi Športnimi zvezami v Pomurju, predvsem kar se tiče programov Mali sonček, Zlati sonček in Krpan. Preko naštetih programov ŠZ MS koordinira vse vrtce v regiji ter vsa športna tekmovanja osnovnih in srednjih šol v Pomurju. Praksa ustanavljanja regijskih pisarn po Sloveniji kaže, da so imele regijsko pisarno OKS-ZŠZ ustanovljena vsa mesta v Sloveniji, razen mesta Murska Sobota. Nenazadnje smo v Murski Soboti praznovali 100-to obletnico organiziranega športa in nenazadnje imamo v našem mestu bivši Sokolski dom (sedanji TVD Partizan), ki je prav tako beležil 100-to obletnico svojega obstoja. Glede na vse navedene argumente, je Športna zveza Murska Sobota več kot kompetentna, da postane nosilka regijske pisarne OKS-ZŠZ.

V Murski Soboti 12. 5. 2023

Pripravil:
Goran Gutalj